به گزارش خبرگزاری تسنیم، گمرک ایران طی نامه‌ای مقررات وزارت صمت را ابلاغ نمود. بر این اساس در صورت مغایرت تعرفه اظهاری و مندرج ثبت سفارش با تعرفه استنباطی گمرک، ادامه تشریفات گمرکی و ترخیص کالا منوط به مطالبه ثبت سفارش اصلاحی خواهد بود.

نامه گمرک ایران به شرح زیر است:

ناظرین، مدیران کل و مدیران محترم حوزه های نظارت و گمرکات اجرائی

در راستای اجرای بند پنجم از تصمیمات ستاد هماهنگی اقتصادی دولت و جلسه دفتر مقام عالی وزارت صنعت، معدن و تجارت در نامه شماره 60/189225 مورخ 1399/8/6 دفتر مقررات صادرات و واردات وزارت صمت که منجر به صدور و ابلاغ بخشنامه شماره 153/99/978554 مورخ 1399/8/18 جهت جلوگیری از رسوب و انباشت کالاها به گمرکات اجرائی کشور گردید، دفتر مقررات صادرات و واردات وزارت صمت طی نامه شماره 60/180864 مورخ 1400/08/01، موضوع ضوابط ترخیص بدون اصلاح ثبت سفارش برای مغایرت‌های ردیف تعرفه‌های اظهاری و استنباطی را صرفاً در خصوص کالاهای رسوبی دارای قبض انبار و بارنامه قبل از 1399/08/11 معتبر اعلام و گمرک ایران بمنظور جلوگیری از رسوب و دیری بیشتر کالاها در گمرکات اجرائی و پیامدها و بازخورد احتمالی ناشی از تصمیم متخده، طی نامه شماره 1400 ٬ 1000153 مورخ 1400/08/01 به دفتر مربوطه منعکس گردید.

علی ایحال با عنایت به تبصره ذیل ماده 4 قانون مقررات صادرات و واردات و ضرورت اجرای آخرین اعلام نظر صمت به شماره 60/188330 مورخ 1400/08/10 ، خواهشمند است دستور فرمایید در مواردی که تعرفه اظهاری و مندرج در ثبت سفارش با تعرفه استنباطی آن گمرک مغایرت دارد، ادامه تشریفات گمرکی و ترخیص کالا منوط به مطالبه ثبت سفارش اصلاحی خواهد بود. بدیهی است در صورت اعتراض صاحب کالا به تعرفه استنباطی مراتب در دفتر تعرفه قابل رسیدگی می‌باشد.

حسن اجرای این بخشنامه بر عهده مدیران محترم گمرکات اجرائی، معاونین محترم امور گمرکی گمرکات مربوطه و کلیه ذی‌ربط در انجام تشریفات گمرکی و مسئولیت نظارت کامل بر حسن اجرای آن برعهده ناظرین محترم حوزه های نظارت گمرکات استان‌ها می‌باشد.

پیام بگذارید