بانک سپه نسبت به تصویب طرح تخفیف ویژه وصول مطالبات ناظر بر تعدیل نرخ قراردادهای غیر جاری و اعمال بخشش 6درصد خسارت تأخیر تأدیه در صورت تسویه کامل قرارداد به صورت توامان اقدام نموده است.

ادامه مطالب و جزئیات بیشتر در وبسایت خانه صمت استان اصفهان قابل مشاهده می‌باشد.

طرح تخفیف ویژه وصول مطالبات بانک سپه و بانکهای ادغامی با این بانک

پیام بگذارید