اجرای طرح آمارگیری از کارگاه های صنعتی ده نفر به بالا از تاریخ 1401/06/06 تا 1401/10/10 توسط معغاونت آمار و برنامه ریزی سازمان های برنامه و بودجه استان به عنوان عوامل اجرای طرح در حال انجام می‌باشد.

ادامه مطالب و جزئیات بیشتر در وبسایت خانه صمت استان اصفهان قابل مشاهده می‌باشد.

آمارگیری از کارگاه های صنعتی ده نفر به بالا

پیام بگذارید