به منظور بهره مندی از ظرفیت، دانش و فناوری های نوین و رعایت استانداردها و الزامات محیط زیستی در روند تولید، الزام واحدها در جذب کارشناسان نظام HSE

جزئیات بیشتر در وبسایت خانه صمت استان اصفهان قابل مشاهده می‌باشد.

تقویت رویکرد محیط زیست در نظام hse کشور

پیام بگذارید