اهم خدمات صندوق ضمانت صادرات شامل: پوشش ریسک مطالبات خارجی صادرکنندگان و تسهیل تأمین مالی و سرمایه در گردش صادرکنندگان می‌باشد.


ادامه مطالب و جزئیات بیشتر در وبسایت خانه صمت استان اصفهان قابل مشاهده می‌باشد.

پیام بگذارید