محورهای این کنفرانس عبارتند از:

  • رهبری و حکمرانی دیجیتال
  • توسعه منابع انسانی دیجیتال و تجربه دیجیتال کارکنان
  • مدل های کسب و کار در عصر دیجیتال
  • بازاریابی دیجیتال و تجربه دیجیتال مشتری
  • و…

ادامه مطالب و جزئیات بیشتر در وبسایت خانه صمت استان اصفهان قابل مشاهده می‌باشد.

در خواست همکاری جهت برگزاری اولین کنفرانس بین المللی توسعه کسب وکار وتحول دیجیتال

پیام بگذارید