در راستای اجرای اصل 123 قانون اساسی، قانون تقویت و توسعه نظام استاندارد جهت  افزایـش پوشـش استاندارد بـه کلیـه محصولات داخلـی و ترویـج آن ابلاغ گردید.

ادامه مطالب و جزئیات بیشتر در وبسایت خانه صمت استان اصفهان قابل مشاهده می‌باشد.

قانون تقویت و توسعه نظام استاندارد (2)

پیام بگذارید