الزام به أخذ کد نقش در سامانه جامع تجارت

جهت دریافت نامه سرپرست محترم اداره کل صمت استان در خصوص الزام به أخذ کد نقش در سامانه جامع تجارت اینجا کلیک نمایید.

پیام بگذارید