پروژه های این دوره از مناقصات شامل:

  • خريد تجهيزات و مواد از سوي شركت تركمن نفت تركمنستان – تاریخ انقضا و محدوده ارسال مدارك: 1401/06/14
  • تامين باتري – تاریخ انقضا و محدوده ارسال مدارك: 1401/06/23
  • خريد تجهيزات فني و الكترونيكي – تاریخ انقضا و محدوده ارسال: 1401/06/21
  •  احداث خط لوله آب – تاریخ انقضا و محدوده ارسال: 1401/06/14
  • آزمايش كنتورهاي گاز اولتراسونيك – تاریخ انقضا و محدوده ارسال: 1401/06/09

ادامه مطالب و جزئیات بیشتر در وبسایت خانه صمت استان اصفهان قابل مشاهده می‌باشد.

مناقصات دولتی ترکمنستان

پیام بگذارید