تخلیه پسماندها توسط خودروها در اماکن غیر مجاز بر اساس ماده 20 و 16 قانون مدیریت پسماند و ماده 31 آیین نامه اجرایی آن مشمول مجازات های قانونی می‌باشد .

ادامه مطالب و جزئیات بیشتر در وبسایت خانه صمت استان اصفهان قابل مشاهده می‌باشد.

تخلیه پسماندها (2)

پیام بگذارید