مطابق ماده 12 آیین نامه مدیریت پسماند: تولیدکنندگان و واردکنندگان اقلام مشروح ذیل این ماده باید پسماند حاصل از کالاهای خود را بازیافت نمایند. در صورتی که که نتوانند به این امر اقدام نمایند، باید برابر نیم در هزار ارزش کالا را هم زمان با فروش و یا ورود به صندوق ملی محیط زیست پرداخت نمایند.

مشاهده جزئیات بیشتر آیین نامه در وبسایت خانه صمت استان اصفهان قابل مشاهده می‌باشد.

ماده 12 آیین نامه مدیریت پسماند 1

پیام بگذارید